loading

Polityka prywatności - Diabcor

Polityka Prywatności

W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, wskazujemy i wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DIABCOR SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Lindego 6, 60-573 Poznań,. Firma jako administrator danych – dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
 • Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: diabcor.gabinety@gmail.com 

 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W ramach swojej działalności Firma może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • W celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO w związku z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c, h oraz i RODO.)

W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 • W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę jako administratora danych
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez Państwa do Firmy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej,
 • w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,
 • w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Firmę oraz działalności Firmy,

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

W powyższych przypadkach dane Państwa będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania przekazane do Firmę, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przetwarzania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 • W celu realizacji umów zawartych przez Firmę z podmiotami i osobami współpracującymi

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres współpracy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 • W celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Firmę

(podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

W niniejszym przypadku Państwa dane przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz, jeśli Państwo wyrażą zgodę – dla celów przyszłych rekrutacji przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu.

 • W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmię

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przy przetwarzaniu danych osobowych przez Firmę nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, dostawcy usług i towarów a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Firmy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący z Firmą

 • Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z Firmą są zobowiązane do ochrony danych osobowych.
 • Oświadczamy, iż nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

 • Zgodnie z RODO (art. 15 – 22) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.
 • Firma jako administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Prawo wniesienia skargi do PUODO

 W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UMÓW WIZYTĘ